Kategorije

23.11.2011. 09:38

Nulta tolerancija prema nasilju u porodici

Zalažemo se za nultu toleranciju nasilja u porodici i za sankcionisanje nasilnika i primenu pravnih normi u oblasti prevencije i suzbijanja, uz kontinuiranu edukaciju svih aktera.

Forum žena LSV Sombor prepoznaje nasilje u porodici kao važan društveni problem. Nasilje se ne može rešiti samo usvajanjem zakona, na društvenoj zajednici je da se uhvati u koštac i sa uzrocima i da ublaži posledice.

Zalažemo se za nultu toleranciju nasilja u porodici i za sankcionisanje nasilnika, primenu svih pravnih normi u oblasti prevencije i suzbijanja nasilja. Da bi se ovo postiglo, neophodno je obezbediti kontinuiranu edukaciju svih aktera koji trebaju da sprovode sankcije, stručne i šire javnosti o nasilju u porodici.

Nasilje u porodici nije privatni problem, već globalni problem sa kojim se susreću i bore i najrazvijenije zemlje sveta. Loše društveno-ekonomske prilike u zemlji u poslednjih dvadeset godina, u kojima je Vojvodina posebno stradala, prouzrokovale su porast ne samo porodičnog, već svih oblika nasilja.

Sem porodičnog nasilja, naročito je izraženo vršnjačko nasilje i maloletnička delikvencija. Dramatičan porast bolesti zavisnosti, kao što su narkomanija i alkoholizam, takođe su značajni uzroci porasta porodičnog nasilja i maloletničke delikvencije. Bolesti zavisnosti ne ugrožavaju samo zavisnika, već i porodicu i njegovo najbliže okruženje, pri čemu su žene i deca najčešće žrtve.

Svaka druga žena preživela je neki vid psihičkog nasilja, a svaka treća fizičko. Pod psihičkim nasiljem se podrazumevaju ponižavanje i omalovažavanje, izolacija, ekonomsko nasilje, pretnje i zastrašivanje. Među oblicima fizičkog nasilja najčešći su šamaranje i prebijanje, a skoro 30% žena koja trpe fizičko nasilje prijavljuje da žive i pod pretnjom nanošenja teških telesnih povreda, ubistva, ubistva dece ili ubijanja svih članova porodice.

Pravosuđe u Srbiji je u 2010. godini za nasilje izvršeno u porodici, odnosno za batinanje žena i dece, pa i roditelja, osudilo 1.059 osoba. Primetno je, da je veliki broj nasilnika, njih 1.762, osuđen uslovnim kaznama.