O Ligi

Pojam i karakter Lige

Pojam liga označava savez, zajednicu, u ovom slučaju pojedinaca i organizacija istog ili sličnog mišljenja, koji se međusobno povezuju radi ostvarivanja zajedničkih političkih interesa i ciljeva.

Liga je samostalna politička stranka čiji je cilj preuzimanje i vršenje vlasti ili bar učešća u njoj, odnosno vršenje stalnog uticaja na vlast radi zaštite i ostvarivanja svojih programskih ciljeva.

Liga je dobrovoljna politička organizacija građana Vojvodine i Srbije bez obzira na njihovu nacionalnu, versku i rasnu pripadnost, a koji prihvataju njenu Programsku deklaraciju i Statut i žele da rade na njihovom ostvarivanju. Liga okuplja i druge pojedince i organizacije bez obzira na njihova opredeljenja, a koji prihvataju njena osnovna programska načela.

Liga je autohtona stranka nastala iz potrebe da se pruži organizovani otpor političkim, ekonomskim, socijalnim i drugim promenama u Vojvodini, koje posle puča 1988. godine imaju za cilj da njenu autonomiju značajno uskrate i umanje.

Liga teži da svojim programima i aktivnostima izražava političke, ekonomske, nacionalne, verske, kulturne i druge interese, ciljeve i ideale najvećeg broja građana Vojvodine i Srbije.

Liga ispoljava zahteve i interese svog članstva, predstavlja ih, politički ih mobiliše, združuje sa drugima i predvodi u borbi za ostvarivanje tih zahteva i interesa.

Kontiuniranim i raznovrsnim programskim aktivnostima, Liga propagira svoja politička shvatanja i gledanja na društveni život i društvene probleme, utiče na oblikovanje političke svesti masa, dajući im određeno tumačenje političkih procesa i njihovih sopstvenih političkih interesa.

Kao politička stranka Liga svoje programe gradi na izrazito demokratskim načelima izražavanja interesa i ciljeva svojih članova i njihovog usklađivanja sa zajedničkim interesima. U postupku izrade svojih programa ili aktivnosti Liga neguje poštovanje ličnosti i njegovog mišljenja, uvažava različite stavove i specifične interese pojedinca.

Za razliku od partija koje od svojih članova zahtevaju visok stepen istog mišljenja i dosledno izvršenje utvrđenih programa i zadataka, Liga dozvoljava mogućnost da njeni članovi u određenim situacijama, kada lični zahtevi i interesi ili okolnosti to zahtevaju, odstupe od utvrđene programske politike.

Nasuprot većini političkih stranaka kod nas, koje karakteriše isključivost, versko ili nacionalno pripadanje, Liga celokupnim svojim programom radi na prevazilaženju međunacionalne i druge podvojenosti i netrpeljivosti i uspostavljanja odnosa međusobnog poštovanja i tolerancije putem komunikacije, razumevanja i dogovora o suživotu u demokratskoj zajednici.

U odnosu prema drugim strankama, Liga ima stav otvorenosti i spremnosti za saradnju na svim pitanjima od zajedničkog interesa, a posebno sa strankama, savezima, političkim grupacijama, pokretima i pojedincima koji svoje delovanje zasnivaju na idejama demokratije. Kada god interesi stranke to zahtevaju, Liga stupa u političku koaliciju sa drugim strankama radi udruživanja ili postizanja saglasnosti o zajedničkom delovanju radi ostvarivanja zajedničkih političkih ciljeva, a naročito onda kada su ugrožene osnovne političke slobode i prava građanina ili kolektiviteta. Negovanje političke kulture koja omnogućuje dijalog, tolerantnost i sučeljavanje različitih političkih mišljenja ne znači da Ligi nedostaje doslednost, upomost i odlučnost u ostvarivanju svojih programskih ciljeva i zadataka.

Liga neće sarađivati niti stupati u koaliciju sa onim političkim strankama, savezima, pokretima i pojedincima koji svojim programima ugrožavaju osnovna prava i slobode građanina.